Zboží Vám zašleme: dnes

Obchodní podmínky | ráj pneu.cz

28 let tradice
zkušenosti

V košíku:   0 ks
Celkem:   0 Kč

Internetová sleva: 1%

Maloobchodní ceny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

K & K PNEU s.r.o.

 

 

se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov

identifikační číslo: 258 71 137

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rajpneu.cz

 

 1.       Kontaktní údaje prodávajícího


Název: K & K PNEU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)

IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720

Telefon: +420 596 887 448, +420 604 750 150

E-mail: kkpneu@kkpneu.cz; info@rajpneu.cz

Kontaktní adresa: Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)


Seznam provozoven: 

1. K & K PNEU s.r.o. – Šenov

IČP: 1001374118

Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy)

2. K & K PNEU s.r.o. – Ostrava

IČP: 1001374100

Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Provozní doba: pondělí – pátek: 8:00 – 17:00

sobota – neděle:  ZAVŘENO

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

Další informace naleznete na webové stránce www.rajpneu.cz

 

 2.       Úvodní ustanovení


2.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti K & K PNEU s.r.o., se sídlem  Hlavní 1610,  739 34 Šenov,  identifikační  číslo:  258 711 37,  zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 23720 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále  jen  „občanský zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  vzniklé na  základě  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané  mezi prodávajícím   a  jinou   osobou  (dále jen „kupující“)  prostřednictvím  internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné   na   internetové  adrese   www.rajpneu.cz   (dále jen „webová stránka“),  a  to prostřednictvím  rozhraní  webové  stránky (dále jen  „webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který se podle čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) zaregistruje na webové stránce.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo  rámec své  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání  uzavírá smlouvu s prodávajícím  nebo s  ním jinak jedná. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se kromě těchto obchodních podmínek řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost  živnostenským  nebo  obdobným způsobem se  záměrem  činit  tak  soustavně  za účelem  dosažení  zisku.    V souladu s ustanovením § 420 odst. 2 občanského zákoníku je pro  účely  aplikace ustanovení § 1963 občanského zákoníku považována za podnikatele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Velkoobchodní spolupráce je spolupráce s podnikatelem, který provozuje pneuservis a písemně nebo elektronicky poslal kopii živnostenského listu s kontaktními údaji prodávajícímu a ten jej zaregistroval na webovém rozhraní obchodu jako velkoobchodního partnera.

 

2.2.    Objednávkou se rozumí návrh na uzavření smlouvy, který učiní kupující prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP“), jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád dostupný na http://www.rajpneu.cz/informace-reklamace a  v jejichž textu (čl. 15 VOP) jsou obsaženy rovněž informace o zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím, a že s nimi výslovně souhlasí a přeje si být ustanoveními VOP vázán, a to ve znění účinném v okamžiku učinění objednávky. Prodávající výslovně upozorňuje, že souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu podle ustanovení čl. 15 VOP kupující nemusí poskytnout; poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nepodmiňuje učinění objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím. Pokud kupující při učinění objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle čl. 15 VOP neposkytne, není vázán těmi ustanoveními čl. 15 VOP, které opravňují prodávajícího zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu a k účelům, k nimž je podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) nutný souhlas subjektu osobních údajů.

Kupní smlouvou se rozumí závazná smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží označené v objednávce a kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu předmětného zboží.

 

Smlouvou o užívání webového rozhraní obchodu se rozumí smlouva, která vznikne mezi kupujícím a prodávajícím okamžikem registrace kupujícího podle čl. 3 VOP na webové stránce.

 

2.3.    Kupující bere na vědomí, že mu registrací, učiněním objednávky ani koupí zboží, jež je v obchodní nabídce internetového obchodu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. , není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

2.4.    VOP jsou ke stažení na adrese http://rajpneu.cz/obchodni-podminky

2.5.    Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

2.6.    Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a slovenském a polském jazyce.

 

2.7.    Znění VOP může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat; omezení podle ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající oznámí kupujícímu změnu VOP na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil při registraci podle čl. 3 odst. 3.1 VOP. Pokud kupující nebude se změnou VOP souhlasit, je oprávněn Smlouvu o užívání webového rozhraní obchodu vypovědět ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla prodávajícím na uvedenou e-mailovou adresu odeslána zpráva o změně VOP. Výpověď kupujícího musí být provedena formou zprávy doručené na e-mailovou adresu info@rajpneu.cz a musí v ní být uvedeno, že kupující smlouvu o užívání webového rozhraní obchodu vypovídá z důvodu nesouhlasu s oznámenou změnou VOP. Pokud kupující ve výše uvedené lhůtě smlouvu o užívání webového rozhraní obchodu nevypoví, bude se obsah smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu řídit změněným zněním VOP počínaje 16. kalendářním dnem ode dne, kdy prodávající kupujícímu odeslal zprávu o změně VOP. Pokud kupující smlouvu o užívání webového rozhraní obchodu ve výše uvedené lhůtě vypoví, je smlouva zrušena 16. kalendářním dnem ode dne, kdy prodávající kupujícímu odeslal zprávu o změně VOP. Pro vyloučení pochybností prodávající výslovně uvádí, že obsah smluv o užívání webového rozhraní obchodu se bude (s výjimkou případu, kdy kupující v případě ohlášené změny VOP nevypoví smlouvu o užívání webového rozhraní obchodu podle tohoto ustanovení VOP) vždy řídit zněním VOP účinným v době uzavření smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu; obsah jednotlivých kupních smluv se bude řídit vždy tím zněním VOP, které je účinné v době učinění objednávky.

 

2.8.    Fotografie uvedené na webové stránce odpovídají skutečnému stavu. Fotografie dezénu pneumatik se však mohou lišit v závislosti na rozměru pneumatiky. Fotografie v kategorií agro, moto a nákladní mohou obsahovat produktové fotografie nebo obrázky od výrobce či dodavatele.

 

3.       Uživatelský účet


3.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující činit objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující činit objednávky zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

3.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen nejpozději do 15 dnů od vzniku změny v uživatelském účtu aktualizovat. Kupující je povinen všechny údaje sdělené prodávajícímu v rámci registrace, příp. v rámci činění objednávky ještě před odesláním vyplněného formuláře pečlivě zkontrolovat a případné chyby řádně opravit. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost.

 

3.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „přístupové údaje“). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně škod jakožto újmy na jmění), která vznikne v důsledku porušení uvedené povinnosti ze strany kupujícího.

 

3.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svých přístupových údajů třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití přístupových údajů kupujícího, je prodávající oprávněn uživatelský účet kupujícího zablokovat, případně jej vyzvat ke změně hesla.

 

3.5.    Prodávající může smlouvu o užívání webového rozhraní vypovědět bez výpovední doby (t.j. okamžitě) v případě, že kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu nebo z kupní smlouvy (včetně VOP). Kupující může smlouvu o užívání webového rozhraní vypovědět kdykoliv ve výpovědní době 15 kalendářních dnů od účinnosti výpovědi. Výpověď je účinná dnem, kdy je doručena na e-mailovou adresu smluvní strany, které je adresována. Výpověď smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu má za následek zrušení uživatelského účtu.

 

3.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.7.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

3.8.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za újmu (včetně škody jako újmy na jmění) vzniklou v důsledku protiprávních zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku zneužití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím účelem.

 

4.       Uzavření kupní smlouvy


4.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.rajpneu.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Polska.

4.4.    Pro objednání zboží je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu, tj. učiněním objednávky, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení učiněné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mailové adresy kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

4.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7.    Jednotlivá kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, resp. je uzavřena doručením přijetí opisu objednávky (potvrzení objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu e-mailové adresy kupujícího; uvedené platí pouze pro zboží, které je na webovém rozhraní obchodu označeno jako „skladem“.

4.8.    Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující na e-mailovou adresu před předaním zboží dopravci nebo při osobním převzetí zboží na provozovně.

4.9.    V případě, že objednané zboží není skladem, vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím po odsouhlasení obou smluvních stran o dostupnosti a výši ceny zboží u dodavatele prodávajícího. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce (dále jen „nový návrh kupní smlouvy“). Kupující je povinen do sedmi (7) dnů od doručení informace o dostupnosti a ceny zboží prodávajícímu sdělit, zda si přeje uzavřít jednotlivou kupní smlouvu i za podmínek, které mu prodávající sdělil v novém návrhu kupní smlouvy, jinak se má za to, že si kupní smlouvu nepřeje uzavřít.

4.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku prodávající kupujícímu sděluje, že:

4.10.1.   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.10.2.   Z titulu smlouvy o užívání webového rozhraní není kupující povinen prodávajícímu hradit žádnou úplatu (tj. ani zálohy na úplatu či obdobné platby). V případě, že kupující bude povinen zaplatit z titulu uzavřené kupní smlouvy zálohu nebo obdobnou platbu, sdělí prodávající tuto informaci kupujícímu při uzavírání jednotlivé kupní smlouvy; tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.8 VOP.

4.10.3.    Podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy jsou pro lepší přehlednost upraveny samostaně v ustanovení čl. 6 VOP; od smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu může kupující v postavení spotřebitele odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je zveřejněn na webové stránce. V případě odstoupení od smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu není kupující povinen hradit žádnou úplatu či platbu ani její část; ve zbytku se pro odstoupení od smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu uplatní přiměřeně ustanovení čl. 6 VOP.

4.10.4.     Prodávající je oprávněn k poskytování plnění podle jednotlivých kupních smluv na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.10.5.    Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy; Česká obchodní inspekce je navíc příslušná rovněž k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv podle VOP.Česká obchodní inspekce;Ústřední inspektorát - oddělení ADR;Štěpánská 15, 120 Praha 2;Domovská stránka: http://www.coi.cz/ e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz; Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

4.10.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4.10.7.   Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

5.          Cena zboží a platební podmínky


5.1.    Informace o zboží a ceně zboží uváděné prodávajícím odpovídají skutečnosti s výjimkou zjevné chyby nebo vyčerpání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků; výše cen však nezahrnuje náklady na doručení zboží kupujícímu a náklady na balení zboží.

5.2.    Vztahuje-li se na zboží povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, byly tyto zahrnuty do prodejní ceny a jejich výše je 3,15 Kč/1 kg.

5.3.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 739 34 Šenov
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K & K PNEU s.r.o., Česká 3145/51 700 30 Ostrava – Zábřeh
  • platební kartou ve všech provozovnách prodávajícího – pouze kupující v postavení spotřebitele
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, (příplatek platba u kurýra +39Kč, Registrovaný uživatel s velkoobchodní spolupráci bez přípaltku)
  • on-line platební kartou přes webové rozhraní obchodu – pouze kupující v postavení spotřebitele a pouze položky skladem
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1086352/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.195688983/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s.
    

5.4.    V závislosti na způsobu platby prodávající nebude požadovat žádné penežité plnění nad rámec ceny a nákladů a uvedených v čl. 5.1 VOP. 

 

5.5.    Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li ve VOP uvedeno výslovně jinak, rozumí se  kupní cenou i náklady spojené s balením a s dodáním zboží.

 

5.6.    V případě platby v hotovosti a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.

 

5.7.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který kupujícímu sdělí prodávající. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.8.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

5.9.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající K & K PNEU s.r.o je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

 

5.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6.       Odstoupení od kupní smlouvy


6.1.    Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nelze odstoupit. Další případy smluv, od kterých kupující nemůže odstoupit (není-li v jednotlivé kupní smlouvě výslovně dojednáno jinak) jsou upraveny v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 

6.2.    Ustanovení čl. 6.1, 6.3 a 6.4 VOP neplatí pro kupující v postavení podnikatelů, kteří mohou od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených těmi ustanoveními občanského zákoníku, jejichž cílem není ochrana spotřebitele.

 

6.3.    Právo odstoupit od smlouvy, které svědčí kupujícím v postavení spotřebitelů

6.3.1. Kupující v postavení spotřebitele má právo do 14 dnů odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu.

 

6.3.2. Kupující v postavení spotřebitele má právo odstoupit:

 • od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující v postavení spotřebitele nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
 • v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující v postavení spotřebitele nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží,
 • v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující v postavení spotřebitele nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

6.3.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v postavení spotřebitele o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, t.j. obchodní společnost K & K PNEU s.r.o., se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov, e-mail: info@rajpneu.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující v postavení spotřebitele může použít rovněž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na webové stránce prodávajícího www.rajpneu.cz může kupující v postavení spotřebitele rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na www.rajpneu.cz/obchodni-podminky/odstoupeni-od-smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li kupující v postavení spotřebitele této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

6.3.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

6.4.    Důsledky odstoupení od smlouvy


6.4.1. Pokud kupující v postavení spotřebitele odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím v postavení spotřebitele, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující v postavení spotřebitele, pokud kupující v postavení spotřebitele výslovně neurčil jinak. Tímto kupujícímu v postavení spotřebitele v žádném případě nevzniknou další náklady. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující v postavení spotřebitele, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

6.4.2.  

6.4.2..1.   Převzetí zboží


Kupující v postavení spotřebitele je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese obchodní společnosti K & K PNEU s.r.o., se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov, případně na adrese provozovny Česká 3145/51 700 30 Ostrava - Zábřeh. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující v postavení spotřebitele odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

6.4.2..2.   Náklady spojené s vrácením zboží


Kupující v postavení spotřebitele ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou u každého zboží odhadované ve výši, která je pro jednotlivé druhy zboží uvedena v českých korunách v čl. 6.4.3 VOP.

 

6.4.2..3.   Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží


Kupující v postavení spotřebitele odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

6.4.3. Specifikace maximálních nákladů spojených s vrácením zboží:

- pneumatiky: 300Kč vč. DPH
- nákladní pneumatiky: 600Kč vč. DPH
- ocelové disky: 300Kč vč. DPH
- hliníkové disky: 300Kč vč. DPH
- dojezdová kola: 300Kč vč. DPH
- motorové oleje: 300Kč vč. DPH
- duše: 300Kč vč. DPH
- vložky: 300Kč vč. DPH
- ventily: 300Kč vč. DPH
- pytle na pneumatiky: 300Kč vč. DPH

 

6.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodů, které leží na straně kupujícího v postavení podnikatele, může prodávající účtovat kupujícímu náklady spojené s vyskladněním a přepravou zboží směrem ke kupujícímu a zpět. Výše nákladu se řídí aktuálním ceníkem daného dopravce případně spediční společnosti, která přepravu zboží zajišťovala.

 

6.6.    Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na částku, kterou je povinen kupujícímu z důvodu odstoupení vrátit.

 

6.7.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

6.8.    Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 

7.       Osobní převzetí zboží


7.1.    Osobní převzetí zboží je možné v provozovnách prodávajícího, a to dle zvoleného místa v objednávce.

7.2.    Jeli zboží skladem v provozovně totožné s provozovnou zvolenou na objednávce, je možno zboží vyzvednout ihned po odeslání objednávky, dle provozní doby provozovny.

7.3.    Jeli zboží skladem v provozovně rozdílné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout na druhý pracovní den, dle provozní doby provozovny a to ihned po potvrzení provozovny, které kupující obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

7.4.    Kupující je povinen vyzvednout zboží nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co bude zboží připraveno k vyzvednutí ve smyslu čl. 7.1 až 7.3 VOP. Nepřevezme-li kupující zboží ve lhůtě uvedené v předchozí větě, kupní smlouva marným uplynutím lhůty zanikne. Prodávající a kupující mohou před uplynutím lhůty sjednat prodloužení lhůty k vyzvednutí zboží.8.       Doručování zboží


8.1.     V případě, že si kupující nevyzvedne zboží osobně, je doprava zboží kupujícímu realizována třetí osobou – nejčastěji spediční společností.

8.2.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3.    Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, obvykle do dvou (2) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží zpravidla odešle v  pracovní den, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy. Pokud byla expedice pro daný pracovní den již uzavřena (stav expedice znázorňuje semafor na webovém rozhraní obchodu) bude zboží odesláno následující pracovní den. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání způsobené dopravcem nebo z důvodu dočasné nebo trvalé vyšší moci, jakož i z důvodu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.

8.4.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to v den doručení v době od 8:00 – 18:00 hod, a nejpozději při převzetí zaplatit kupní cenu zboží, pokud již tak nebylo učiněno.

8.5.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6.    Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci, sepsat s dopravcem zápis o závadách na obalu, případně o škodě na zboží a toto neprodleně ohlásit prodávajícímu na adresu provozovny, nebo elektronickou formou na adresu info@rajpneu.cz V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

8.7.    Další práva a povinnosti stran při doručování zboží kupujícímu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.8.    Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně dopravní společnosti.9.       Cena dopravy


9.1.    Cena dopravy pro spotřebitele

9.1.1. Náklady na dopravu (dále jen „cena dopravy“) v rámci ČR objednaného zboží v kategorii osobní, VAN, 4x4, dále pak ocelové a hliníkové disky a dojezdové kola činí 100,‑ Kč včetně DPH za 1 ks objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

9.1.2. Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii ostatní – agro, moto při objednávce v celkové hodnotě 600,- Kč včetně DPH a více, hradí přepravní náklady prodejce. Při objednávce v nižší hodnotě než 600,- Kč včetně DPH, činí dopravné 150,- Kč včetně DPH za balík a v tomto případě cenu dopravy hradí kupující.

9.1.2..1.   Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii ostatní – agro, u některých rozměrů s velikostí ráfku 20 a více se odvíjí od individuální nabídky přepravce, která závisí na váze, velikosti, počtu pneumatik a místo doručení objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

9.1.3. Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností 1 ks do 39 kg činní 50,- Kč včetně DPH. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

9.1.3..1.   Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností 1 ks od 49 kg a více se odvíjí od individuální nabídky přepravce, která závisí na váze, velikosti, počtu pneumatik a místo doručení objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

9.2.    Ceny dopravy pro velkoobchodní partnery s registrací - Velkoobchodní spolupráce

9.2.1. Náklady na dopravu (dále jen „cena dopravy“) v rámci ČR objednaného zboží v kategorii osobní, VAN, 4x4, dále pak ocelové a hliníkové disky a dojezdové kola činí 50,‑ Kč včetně DPH za 1 ks objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.


9.2.2. Náklady na dopravu (dále jen „cena dopravy“) v rámci ČR objednaného zboží v kategorii osobní, VAN, 4x4, dále pak ocelové a hliníkové disky a dojezdové kola činí 50,‑ Kč včetně DPH za 1 ks objednaného zboží. S hmotnostní 1 ks od 40 kg a více, činí 300,- Kč včetně DPH. Cenu dopravy zboží podle tohto ustanovení hradí kupující.

9.2.3. Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii ostatní – agro, moto při objednávce v celkové hodnotě 600,- Kč včetně DPH a více, hradí přepravní náklady prodejce. Při objednávce v nižší hodnotě než 600,- Kč včetně DPH, činí dopravné 150,- Kč včetně DPH za balík a v tomto případě cenu dopravy hradí kupující.

9.2.3..1.   Cena dopravy v rámci ČR objednaného zboží v kategorii ostatní – agro, u některých rozměrů s velikostí ráfku 20 a více se odvíjí od individuální nabídky přepravce, která závisí na váze, velikosti, počtu pneumatik a místo doručení objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

 

9.2.4. Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností 1 ks do 40 kg činní 50,- Kč včetně DPH. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

9.2.4..1.   Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností 1 ks od 41 kg a více se odvíjí od individuální nabídky přepravce, která závisí na váze, velikosti, počtu pneumatik a místo doručení objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.


10.   Práva z vadného plnění


10.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3.Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.5.Reklamací nebo uplatněním reklamace se podle těchto VOP rozumí uplatňování práv z vad zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.6.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo pokud ji kupující sám způsobil.

10.7.Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení zboží nebo nedodržení návodu k použití zboží.

10.8.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 36 měsíců od jeho převzetí. V případě koupě již použitého spotřebního zboží platí, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí polovinu zákonné doby, tj. 12 měsíců.

10.9.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11.   Škoda na zboží vzniklá při přepravě


Při použití spediční společnosti nebo jiného dopravce se uplatnění nároku na náhradu škody na zboží poškozené při přepravě řídí reklamačním řádem dopravce a příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Takto vzniklou škodu nelze úspěšně vymáhat vůči prodávajícímu.

 

12.   Reklamace


12.1.Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vad. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení: https://www.rajpneu.cz/download/reklamace-protokol.pdf

12.2.Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

12.3.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12.4.Kupující je povinen doložit, že zboží, které předkládá k reklamaci, bylo skutečně zakoupeno u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

12.5.V případě reklamace uplatněné kupujícím v postavení spotřebitele je prodávající povinen ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím v postavení spotřebitele nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na kupující v postavení podnikatelů, u kterých se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.6.Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího za vady, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

12.7.Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonu.

12.8.U oprávněné reklamace náleží kupujícímu rovněž náhrada účelně vynaložených nákladů.13.   Vrácení zboží podbikatelem


13.1.Kupující, který nenakupuje v postavení spotřebitele, má možnost vrátit objednané zboží do 14 dnů od data převzetí za předpokladu, že zboží nebylo použito, nebylo na přání kupujícího prodávajícím upraveno a nebylo poškozeno, kupující souhlasí se snížením vracené částky (bod 13.4 VOP) a prodávající kupujícímu vrácení zboží odsouhlasí.

13.2.Kupující je povinen o záměru vrátit zboží informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky a následně mu bude potvrzena možnost vrácení zboží, pokud budou splněný všechny podmínky dle tohoto článku 13 VOP.

13.3.Zboží je zapotřebí doručit na vlastní náklady kupujícího na adresu K & K PNEU s.r.o.; Hlavní 1610;  739 34 Šenov u Ostravy; Česká republika.

13.4.Vracená částka bude snížena o 200,‑ Kč včetně DPH/balík, jako náhrada za náklady, které vznikly prodávajícímu zasláním zboží kupujícímu.

13.5.Po obdržení vráceného zboží bude prodávajícím vystaven dobropis a zaslán na e-mailovou adresu kupujícího a to pouze za předpokladu, že částka za zboží byla připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího a splnění podmínek uvedených v bodě 13.1 VOP.

 

13.6.Kupující je povinen v co nejkratším termínu (nejpozději však do 7 dnů) dobropis potvrdit podpisem, razítkem a napsat na něj číslo bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peněžní prostředky, a takto potvrzený dobropis zaslat zpět prodávajícímu, a to e-mailovou formou, popřípadě poštou. Peněžní prostředky jsou prodávajícím standardně odeslány do 10 dnů od data obdržení potvrzeného dobropisu.

13.7. Ustanoveními tohoto článku VOP (čl. 13) nejsou dotčena ustanovení čl. 6 VOP a jakákoliv další ustanovení VOP nebo obecně závazných právních předpisů upravující odstoupení od smlouvy ve prospěch kupujících v postavení spotřebitele, jejichž aplikace má u kupujícího v postavení spotřebitele vždy přednost.14.   Další práva a povinnosti smluvních stran


14.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

14.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rajpneu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

14.4.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.15.   Ochrana osobních údajů


15.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

15.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mailová adresa kupujícího), telefonní číslo, údajů uvedených v čl. 15.3 VOP a adresy provozoven (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

15.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Toto zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy a smlouvy o užívání webového rozhraní obchodu. V případě, že kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze výše uvedené smlouvy uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávany identifikační údaje kupujícího uvedené při uzavírání smlouvy včetně kontaktních údajů, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží, způsob úhrady kupní ceny včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s kupujícím.

15.4.Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (dále jen „marketingové využití údajů“). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy či smlouvy o užívání webového rozhraní, a kupující může poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Prodávající je k marketingovému využití údajů oprávněn používat elektronickou adresu (e-mailovou adresu) a telefonní číslo kupujícího, a to na základě ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že obchodní sdělení se budou týkat jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již kupujícímu poskytl. Podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany kupujícího.

15.5.Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním reklamních nabídek, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu písemnou formou nebo na e-mailem na adresu info@rajpneu.cz

15.6.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

15.7.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pokud tak učiní, informuje o něm (včetně všech identifikačních údajů zpracovatele a kontaktu na zpracovatele) kupujícího prostřednictvím zasláním zprávy na jeho e-mailovou adresu. Vyjma předání osobních údajů zpracovateli prodávající osobní údaje kupujícího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro plnění jeho povinností (dopravci apod.) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů. Prodávající předá osobní údaje kupujícího vždy pouze v rozsahu, který odpovídá účelu předání.

15.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

15.9.Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů
Kupující má jako subjekt osobních údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Kupující má především právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování osobních údajů k všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jímž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracovávání, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech kupujícího.

15.10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

15.11. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 15.7 VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

15.11.1.                       podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

15.11.2.                       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Kupující má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy se domnívá, dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (tj. kromě případů kdy kupující s vyjádřením prodávajícího k žádosti nesouhlasí, ale i tehdy, pokud prodávající na jeho žádost o informace či o nápravu ani nereaguje).

 

15.12.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

15.13.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


15.13.1.                       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 

15.13.2.                       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon apod.). V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

16.   Doručovaní zpráv


16.1.Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.17.   Závěrečná ustanovení


17.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2.Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

17.3.Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

17.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto OP v rozporu s kogentními ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, použije se pro úpravu práv a povinností uvedených v těchto OP ustanovení obecně závazných právních předpisů. Pokud bude některé ustanovení VOP v rozporu s ustanovením reklamačního řádu, použije se vždy ustanovení VOP.

17.5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.18.   Místo zpětného odběru

 

K & K PNEU s.r.o. – Šenov

Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

 

K & K PNEU s.r.o. – Ostrava

Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30. května 2024.


Obchodní podmínky v pdf.

 

 

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v postavení spotřebitele o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, t.j. obchodní společnost K & K PNEU s.r.o., se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov, e-mail: info@rajpneu.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující v postavení spotřebitele může použít rovněž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzor:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………

Telefon a e-mail …………………………………………………

 

Prodávající:

K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 739 34 Šenov (u Ostravy), IČ: 258 711 37 DIČ: CZ258 711 37

 

Vážení,

dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.rajpneu.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Toto zboží jsem převzal(a) dne ………………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

*(nehodící se škrtněte, pokud nevracíte vše, vypište seznam zboží)

Seznam zboží, které vracím:

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč,

ve prospěch mého bankovního účtu č. ………..………………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……………………, dne ……………………                                                                      .................................................

                                                                                                                          (vlastnoruční podpis)

 

 

PŘÍLOHY

Rezervace termínů

Kalendář Zde se můžete objednat do našich servisů na přesné datum a čas na pneuservisní práce nebo výměnu oleje.

Rychlý kontakt

Šenov
Tel.: +420 604 750 150
E-mail: senov@rajpneu.cz

Ostrava
Tel.: +420 603 580 580
E-mail: ostrava@rajpneu.cz

Provozní doba

Po-Pá, 8:00-17:00
Situační mapka

© 2003-2024 K & K PNEU s.r.o., Jakékoli kopírování,
další publikování nebo šíření obsahu tohoto webu je zakázáno.
       

pro klasické zobrazení klikněte zde .
.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K POKLADNĚ POKRAČOVAT V NÁKUPU

Zapomenuté heslo